من یک دختر شهریوری هستم و فاصله ها را به تصویر کشیده ام . همین!